HACCP Belgesi

HACCP BELGESİ

HACCP; “Hazard Analysis Critical Control Points” (Tehlike Analizi Ve Kritik Kontrol Noktaları), bir gıda zincirinde hammadde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında ve noktasında tehlike analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarını belirleyen ve herhangi bir problem oluşmadan önleyen sistemin korunmasını sağlayan bir gıda güvenliği sistemidir. Özetle; gıda güvenli iççin önemli olan tehlikeleri tanımlayan, değerlendiren ve kontrol eden bir sistemdir.

HACCP gıda güvenliği ve gıdalarda kalite olgusunun en önemli parçalarından birisidir. HACCP standardı ise temelinde Toplam Kalite Yönetim sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi oluşturmaktadır. Toplam Kalite Güvence sistemi ve Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarının beraber kullanımı olarak tarif edilir. İnsanoğlunun temel hayat kaynağı olan gıdaların hijyen ve bulaşma risklerinin önlenmesi ve iyi üretim uygulamaları, GMP sistemi ile ortaya çıkan sistemdir. HACCP günümüzde ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemlerinin temelini oluşturmakta ve tüm dünyada Gıda Güvenliği standartlarına kaynak özelliği taşımaktadır. Gıda sektörünün yanı sıra İlaç sektörü ve kozmetik sektöründe de kullanılmaktadır.

HACCP Temel Aşamaları HACCP kurulumunda temel olarak aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

* HACCP uygulamasından sorumlu personelin ve ekip oluşturulması
* HACCP için ürün tanımlanması yapılması
* HACCP ürünlerin hangi amaca hizmet ettiğinin açıklanması
* HACCP iş proseslerinin yazılması
* HACCP proseslerinin kontrol edilmesi
* HACCP işleminden sorumlu kritik noktalarda bulunan personelin tayini ve ürünlerin tanımlanması ve iş süreçlerinin belirlenerek uygulamaların yapılması ve bu uygulamaların kontrol edilmesi aşamalarından meydana gelmektedir.

HACCP Eğitimi ile Firma Kazanımları

* Müşterilerin güvenlerinin artmasını sağlanır,
* Tüketicilerin, gıda ürünlerinin sağlıklı ve güvenilir olmaları sağlanır,
* HACCP Avantajlarından bir diğeri de önleyici yaklaşım ilkesine göre çalışılarak; imha, tekrar işleme ve ürün geri çağırmalarını da en aza indirir,
* Amacı, tüketicinin sağlıklarını riske atmayacak kritik noktaları kontrol oluşturularak, ürün kalitesi yükseltilir,
* HACCP Dokümantasyonu ile Güvenilir Gıda Üretme & Satmanızı ifade eder,
* HACCP Eğitimi ile tüketici & müşteri, perakendeci ve devlet kurumlarının güveni sağlanır,
* HACCP Doğrulama Prosedürü ile markanızı ve kurum imajınızı güçlendirirsiniz,
* HACCP plan örneği, gözetmenlerin denetimine maruz kaldığınızda size yardımcı olur,
* Yeni pazar / yeni müşteri sayılarınızı arttırır,
* HACCP belgesi almak istiyorum dediğinizde işletmenize etkin bir oto-kontrol sistemi de uygulamış olursunuz,
* HACCP belgesi veren kurumlar ile iletişime geçerek Müşteri taleplerine uygunluğu da sağlarsınız,
* HACCP belgesini kimler alabilir diye düşünmeyin ve eğer gıda işletmesi iseniz, yasal mevzuata uygunluğu da sağlamış olursunuz.

HACCP Sistemini Kimler Uygulamalı?

HACCP sistemi  tüm gıda işletmeleri tarafından uygulanabilen gıda güvenliği yönetim sistemidir ve bu sistemin kurulması ile gıda kaynaklı oluşabilecek risk ve tehlikeler önlenir ve düzeltici ve önleyici faaliyetler sağlanır. Gıda ile temas eden malzemeleri ticari olarak üretmeyi, işlemeyi, dağıtmayı ve pazara sürmeyi amaçlayan kuruluşlar için dizayn edilmiştir. Özellikle yemek endüstrisi üreticileri, yemek perakendecileri, yiyecek içecek sağlama ve endüstriyel gastronomi ticareti ve onların tedarikçileri yani paketleme materyallerinin üreticileri için dizayn edilmiştir.

Özetle;

* Gıda üretim tesisleri
* Gıda bileşeni üretim tesisleri
* Et kombine tesisleri
* Et kesim yerleri
* Gıda satış mağazaları
* Catering firmaları
* Lokantalar
* Kafeler
* Lojistik ve depolama kuruluşları
* Çiftçiler
* Ambalaj üreten firmalar
* Gıda ekipmanı sağlayan kurumlar
Gıda ile temasta olan tüm kuruluşların HACCP sistemini uygulaması günümüz gıda piyasasında bir gereklilik haline gelmiştir.

HACCP Sertifikasyon Süreci


* HACCP sistemi sorumlularının belirlenmesi
* Ürün tanımlamalarının yapılması
* Gıda iş süreçlerinin oluşturulması
* İş süreçleri doğrulamasının yapılması
* Tehlike risk değerlendirmesinin yapılması
* KKN noktalarının belirlenmesi
* KKN izleme faaliyetlerinin nasıl yapılacağının belirlenmesi
* Gıda güvenliği faaliyetlerindeki uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetlerin tanımlanması
* İş süreci prosedürlerinin belirlenmesi
* Talimatların oluşturulması
* Belge kayıt sistemi oluşturulması ve uygulaması
* Sertifika kuruluşuna müracaat edilmesi
* Denetim günü planlanması
* Denetimin gerçekleşmesi
* Denetimi esnasında varsa uygunsuzlukların giderilmesi
* HACCP Belgesi düzenlenmesi ve onay

EKOL BELGELENDİRME

HACCP kavramı, yasal gereklilikler ile uyumlu, var olan hijyen kavramları temel alınarak oluşturulmuştur. Amacı, fiziksel, kimyasal ya da mikrobiyolojik doğaya sahip, yiyecek kaynaklı ortaya çıkan sağlık sorunlarını tanımlamak, ortaya çıkma olasılıklarını hesaplamak ve bu tehlikelerden yiyecek üretim süresince kaçınmayı sağlayacak önlemleri belli bir şekilde ortaya koymak ya da bu tehlikeleri kabul edilebilir bir minimuma indirgemektir. Risk ya da tehlike analizi özellikle yeni ürünlerin tanıtımını yaparken ya da teknolojik değişiklikler durumunda, düzenli bir şekilde güncelleştirilmelidir. EKOL Belgelendirme Kuruluşu olarak sağladığımız HACCP hizmetinin kurumunuza faydalarını aşağıda ki gibi sıraladık. Hizmetimizden fayda sağlamak ve detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Kurumunuz için faydaları:

* Sağlık sorunlarının tanımlanması, değerlendirmesi ve kontrolü.
* Önlem sürelerinin tamamlanmasının kanıtlanması.
* Arttırılmış tüketici güvenliği ve tüketici güvenilirliği.
* Arttırılmış ürün güvenliği ve ürün sorumluluğu riskinin azaltılması.
* Gıda tehlikelerinin gözlemlenmesi yeterliliği.

Tarafsız bir denetim kurumunun gıda üretim faaliyetleri HACCP standardına göre kontrol edildikten sonra kurum HACCP Belgesini alır. Süresi 1 yıldır. Her yıl ara denetimler yapılmaktadır.
 

Sıkça Sorulan Sorular
HACCP Neyin Kısaltmasıdır?

 HACCP, "Hazard Analysis and Critical Control Points" ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçe´de "Tehlike

Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları" olarak çevrilebilir.
HACCP Dosyası Nedir?

 HACCP dosyası, bir işletmenin Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP - Tehlike

Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) sistemi uygulamasını belgeleyen ve bu sistemi yöneten
dokümanları içeren bir dosyadır. HACCP sistemi, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gıda üretimi,
işleme ve dağıtım süreçlerinde potansiyel tehlikelerin analiz edilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesini
öngören bir yaklaşımdır. Bu dosya, genellikle gıda üreticileri ve işletmeleri için önemli bir belgedir
çünkü bu dosya, işletmenin HACCP prensiplerine uygun bir şekilde çalıştığını gösterir ve denetimler
sırasında kullanılır. HACCP dosyası, işletmenin gıda güvenliği konusundaki taahhütlerini belgelemek
ve sürdürmek için kullanılır.
HACCP Dosyası Denetimi Nasıl Olmaktadır?

 HACCP dosyası denetimi, gıda güvenliği uzmanları, denetçiler veya yetkili kuruluşlar tarafından

gerçekleştirilir. Denetim süreci, işletmenin HACCP sistemini etkin bir şekilde uygulayıp
uygulamadığını değerlendirmeyi amaçlar.HACCP dosyası denetimi, genellikle düzenli aralıklarla veya
belirli bir olayın ardından gerçekleştirilir. İşletmeler, HACCP sistemini etkili bir şekilde uygulayarak
ve belgelerini güncel tutarak bu denetimlere hazır hale gelirler.
HACCP Standart Detayları Nedir?

 HACCP standartları genellikle Uluslararası Gıda Standardı (ISO 22000) ve Gıda ve Tarım Örgütü

(FAO) tarafından önerilen genel prensiplere dayanır. Ayrıca, bazı ülkeler kendi gıda güvenliği
standartlarını belirlemiş olabilirler. İşletmeler, faaliyet gösterdikleri ülkenin veya pazarın özel
gereksinimlerini de göz önünde bulundurmalıdır.
HACCP Dosyası Kaç Yıl Geçerlidir?

 HACCP dosyasının geçerliliği, genellikle işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre ve gıda güvenliği

standartlarına bağlıdır. HACCP dosyası, gıda üretim işletmelerinin sürekli olarak güvenli ve hijyenik
bir üretim yapmalarını sağlamak için kullanılan bir araçtır. Dosyanın geçerliliği, belirli bir tarihe veya
süreye bağlı değildir; bunun yerine, işletmenin sürekli olarak HACCP prensiplerine uyumunu ve
güncelliğini sürdürmesi önemlidir.
HACCP Dosyası Ne İşe Yarar?

 HACCP dosyası, işletmenin gıda güvenliği standartlarına uygunluğunu gösterir ve denetimler

sırasında kullanılır. Ayrıca, tüketicilere güvenilir ve güvenli gıda üretimini taahhüt etmek için önemli
bir araçtır.
HACCP Dosyası Kapsamında Neler Olmalıdır?

 HACCP dosyasının kapsamı, işletmenin özelliklerine ve gıda üretim süreçlerine bağlı olarak

değişebilir, ancak genel olarak şu öğeleri içermelidir HACCP dosyası, gıda üretim süreçlerindeki
tehlikeleri analiz etmek, kontrol etmek ve belgelendirmek amacıyla kullanılan bir rehber olarak işlev
görür. İşletmeler, kendi spesifik ihtiyaçlarına ve faaliyet alanlarına uygun bir HACCP dosyası
oluşturmalı ve bu dosyayı düzenli olarak güncellemelidir.
HACCP Dosyası Kapsamında Risk Analizi Nedir?

 Risk analizi, işletmelerin gıda güvenliği açısından önemli olan potansiyel tehlikeleri tanımlamasına ve

bu tehlikelerle başa çıkacak etkili kontrol önlemlerini belirlemesine olanak tanır. Bu sayede işletmeler,
gıda üretim süreçlerinde güvenilir ve güvenli bir ürün elde etmeyi amaçlarlar. Risk analizi, HACCP
dosyasının temel bir unsuru olarak işlev görür ve sürekli olarak gözden geçirilmelidir, çünkü
işletmelerin faaliyetleri, çevresel faktörler veya teknolojik değişiklikler gibi nedenlerle potansiyel
tehlikeler değişebilir.
HACCP Dosyasını Kimler Almak Zorundadır?

 HACCP dosyasını almak, genellikle gıda üretimi, işleme veya dağıtımı yapan işletmelerin

sorumluluğundadır. HACCP, gıda güvenliğini sağlamak ve düzenlemelere uygunluk için kullanılan bir
sistemdir. Bu nedenle, özellikle gıda endüstrisinde faaliyet gösteren belirli türde işletmeler HACCP
dosyası oluşturmak ve uygulamak zorundadır.
Bizi Takip Edin :
EKOL ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • AMaslak Meydan Sokak. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer İstanbul
  • T0212 909 12 07
  • W0552 746 10 51
  • Minfo@ekolbelgelendirme.com
Kapat
Anlık gelişmelerden ve kampanyalarımızdan anında haberdar olmak için bültenimize abone olun!
Whatsapp