Sepetim Sepetim

ISO 45001 İş Güvenliği Sistemi

ISO 45001 standardına göz attığımızda bu standardın ISO 9001 ile ISO 14001 veyahut diğer uluslararası alanda kabul gören ISO belgeleri gibi ortak kararlar alınarak yayımlanan bir belgedir. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ile alakalı tüm detayların yer aldığı hem üreten firmalar, hem hizmet veren firmalar için uygulanabilen tüm detayları içermektedir. Firmanızın özellikle dış ticaretindeki engellerini ortadan kaldırmak ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacı ile ISO 45001 Standardını tercih edebilirsiniz. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm bilgileri dikkate alan ve geliştiren sistem büyük ve küçük ölçekli her işletmeye, her kuruma uygulanabilir. Firmanın pazarına göre farklı detaylar, farklı kültürel yaklaşımlar, farklı sosyal şartları olabilen ISO 45001 için hemen Ekol Belgelendirme firmamızı arayabilirsiniz.

Firmanızın içerisine entegre edilen, üretimlerinizde ve hizmetlerinizde dikkat etmeniz gereken detayları sizlere aktaracak, personelinize eğitimler verebilecek Ekol Belgelendirme danışmanları ile bu hizmeti alan kurumların sistemlerindeki süreklilik sağlanmakta olacak ve her zaman sistem iyileştirmeleri firmaya entegre edilecektir. Müşterilerinizi çin tüm mevzuat şartlarına uygunluğunuzu belirteceğiniz ISO 45001 ile işçilerinizin sağlıklarına önem verir ve onların sağlıklarını daima korursunuz.

Nasıl ISO 45001 Belgesi Alırım diyorasnız hemen incelediğiniz web sitemizde bulunan numaralarımızı arayabilirsiniz.
 
ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, işletme verimliliğini arttırmak ve iş sağlığı ve güvenliğine yönelik belirlenmiş hedeflere erişebilmeleri bakımından işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlükleri yerine getirmek isteyen iş yerleri için karşılanması gereken şartları içerir. İlk olarak Britanya Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından 1999 yılında Occupational Health and Safety Assessment Series orijinal adıyla yayımlanmıştır. Kısa adı bu kelimelerin baş harflerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan OHSAS 18001 / ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, farklı sektörlerdeki kuruluşlara ve iş faaliyetlerine uygulanabilmektedir. İşletmelerin uyguladığı yönetim sistemini belgelendirmesi, işletmenin dış bir kuruluş veya kişi tarafından objektif şartlarda değerlendirilerek, yönetim sistemi şartlarını sağladığının onaylandığı anlamına gelmektedir. Bu bağlamda uyguladığı sistemin uygunluğunu kanıtlamak isteyen işyerleri, ISO 45001’e göre oluşturdukları yönetim sistemini belgelendirme sürecine girebilmesi için işletmelerin politika, planlama, uygulama, kontrol ve düzeltici faaliyetler ve yönetimin gözden geçirilmesi şartlarında gerekli hazırlıklarını yaparak, belgelendirme hizmeti veren kuruluşa başvurmaları gerekmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği sistemlerinde genellikle işçiler düşünülmektedir. Bu standarda sahip olarak iş kazalarını en aza indirebilirsiniz. İşletmelerde ihtiyaç duyulan en önemli standartların başında gelen ISO 45001 Belgesi için hemen Ekol Belgelendirme´yi arayabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının Amacı

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin hedefi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uluslararası standartlar ve yasal mevzuat çerçevesinde, sistemin uygulandığı kuruluştaki olası riskleri ortadan kaldırarak ya da en aza indirgeyerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı meydana getirmektir.

ISO 45001 standardının amaçları üç ana başlık altında toplanabilir:

* Çalışanları koruma: Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden koruyarak sağlıklı, güvenli ve rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak.
* İşletme güvenliğini sağlama: İşletme için tehlike arz eden yangın, patlama, makine arızaları gibi risklerin alınacak önlemlerle ortadan kaldırılarak işletme güvenliğinin sağlanması.
* Üretim güvenliğini sağlama: Meslek hastalıkları ve iş kazaları nedeniyle meydana gelebilecek iş gücü kayıplarını en aza indirgemek ve buna bağlı olarak da iş verimliliğinde artış sağlamak için üretim faaliyetlerinin koruma altına alınması ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardının temel hedeflerindendir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı Neden Güncellendi?

ISO her beş yılda bir standartları gözden geçirmektedir. İhtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda standartları güncellemektedir. Amaç güncellenen standartları ilgi taraflar için kullanışlı hale getirip karşılaşılan zorlukların en aza indirilmesidir. Kuruluşların karşılaştığı zorlukların yıllar içinde farklılık göstermesi, küreselleşme ve teknolojinin ilerlemesi ile faaliyetleri daha karmaşık hale getirmektedir. Avrupa ülkelerinin çoğu bu şekilde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini geliştirip iyileştirerek, mevzuatlarını sürekli olarak güncel tutmakta, daha planlı ve programlı bir yönetim sistemi inşa ederek bu durumu ülkeler arası saygınlıklarını arttırmak için bir araç olarak kullanmaktadırlar. Kuruluşların iş yapma metotlarının değişmesi, müşterilerin ve ilgili tüm tarafların beklentilerinin artması, bilgi erişiminin kolaylaşması ve günümüz toplumunun sesinin daha güçlü çıkması yenilenme ihtiyacını gündeme getirmiştir.

ISO 45001 Standart Maddeleri

1 KAPSAM
2 ATIF YAPILAN STANDARTLAR     
3 TERİMLER ve TARİFLER
4 KURULUŞUN BAĞLAMI
4.1 Kuruluşun bağlamının anlaşılması
4.2 Çalışanların ve diğer ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
4.3 İSGYS kapsamının belirlenmesi
4.4 İSG yönetim sistemi
5 LİDERLİK
5.1 Liderlik ve taahhüt
5.2 Politika   
5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler     
5.4 Çalışanların katılımı ve danışma   
6 PLANLAMA
6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri
6.2 Hedefler ve bunlara ulaşmak için planlama
7 DESTEK     
7.1 Kaynaklar   
7.2 Yeterlilik
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim   
7.5 Dokümante edilmiş bilgi
8 OPERASYON
8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
8.1.1 Genel
8.1.2 Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak – Eliminating (Kontrol Hiyerarşisi)
8.1.3 Değişiklik yönetimi
8.1.4 Satın alma
8.1.4.1 Genel
8.1.4.2 Yüklenici
8.1.4.3 Dışarıdan tedarik
8.2 Acil duruma hazırlık ve müdahale
9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME
9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
9.1.1 Genel
9.1.2 Uygunluğun değerlendirilmesi
9.2 İç tetkik
9.3 Yönetimin gözden geçirilmesi
10 İYİLEŞTİRME
10.1 Genel
10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
10.3 Sürekli iyileştirme

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci

İşletmeler ilk olarak, EKOL Belgelendirme firmasına başvuruda bulunarak bir müracaat formu doldururlar. EKOL Belgelendirme firması tarafından işletmeye, sözleşme ve fiyat teklifi iletilir. Sözleşmenin imzalanmasının ardından, belgelendirme işlemleri için bir baş tetkikçi atanır. Baş tetkikçi işletme ile iletişim kurarak, tetkik tarihi üzerinde görüşür ve sonrasında ise dokümanlar incelemeye alınır. İncelemede, dokümantasyonun ilgili standart ile uygunluğunu veya uygunsuzluğunu ortaya çıkartılır ve standardın istediği şartların yerine getirilip getirilmediğine bakılır. Uygunsuzluk halinde düzeltici faaliyet formları işletmeye sunulur. Denetime giren işletme kök nedenleri belirleyip uygunsuzlukları gidermek için temrin belirler. Belgelendirme veya ön denetim öncesinde sorunların giderilmesi gerekmektedir. Belgelendirme tetkiki objektif kayıtlarından numune alma yöntemiyle yapılır. Belgelendirme tetkiki tamamlandığında uygunsuzluklar, düzeltici-önleyici faaliyetlerle dokümantere edilerek tanımlanır. İşletme bu sorunları gideremediyse denetim 3 ay süreyle askıya alınır. Müracaattan itibaren 6 ay süreyle belgelendirme denetimi gerçekleşmeyen kuruluşların sertifikasyon başvuruları düşmüş olur. Tüm bu aşamalar ve belge denetiminin sonucunda, standartlara uygun olan işletmeler elden veya kargo yoluyla belgelerine sahip olurlar. Belge geçerlilik süresi dolmadan ortalama iki ay önce, işletme süreyi uzatmak için tarafımıza başvuruda bulunur. Her yıl gözetim denetimi tarafımızca gerçekleştirilir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardını Kimler Uygular?

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, bünyesinde işçi çalıştıran her işletme ve kuruluş tarafından uygulanabilir.

“EKOL Belgelendirme Kuruluşu olarak ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmeti konusunda detaylı bilgiye sahip olmak ve destek almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.” Firmaların içindeki hizmetlerde ve dışarıdaki faaliyetleri ile ilgili olarak kazalardan, mali kayıplardan, çalışan personel üzerindeki olumsuz psikolojik etkilerden, üretimde yaşanacak aksaklıklardan, üretimin durmasından vb.. bir çok durumdan ticari olarak zarar görmesi muhtemelen olan kazaların önüne geçebilmek için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi konularına hakim olmak gerekir. Ekol´ün sizlere sunduğu bu hizmet ve bu global belge ile uluslararası standartlarda faaliyetlerinizi sürdürür ve daima iyileşen bir yapıda hareket edersiniz. ISO belgeleri ile hem çalışanlarınızın hemde müşterilerinizin güvenini kazanırsınız.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçebilmek için ISO 45001 belgesi ile alınacak olan proaktif önlemler ile beraber firmanızdaki potansiyel risklerin yöentilmesi sağlanacaktır. Yasal olan tüm şartlara uyumluluğunuzun ötesinde sürekli olarak iyileştirmeleri firmanıza entegre edecek ve insana saygıyı ön planda tutacaksınız. Global dünyada kabul gören bu standart ile mali kayıpların, çalışanlarınızın üzerindeki psikolojik etkilerin ve diğer olayların önüne geçeceksiniz. ISO 45001 ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm tekliflerimizi öğrenebilir ve hemen Türkiye´nin neresinde olursanız olun firmamızdan hizmet alabilirsiniz.

Müşterilerinizin güvenini kazanabilir ve firmanızın pazardaki payını arttırabilirsiniz. Hem kazançlarınızı yükseltmek hemde itibarınızı arttırmak için bizi arayın, en uygun fiyatlardan ISO 45001 belgesini size sunalım.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

 • MSDS Hazırlama Danışmanlığı
  MSDS Hazırlama Danışmanlığı hususunda etkili sonuçar alabileceğiniz ekibimizle sizlerin hizmetindeyiz. Hemen sitemizde yer alan numaramızı arayın ve Ekol Belgelendirme´den hizmet alın.
 • Uluslararası Çalışma Standartları (ILS) Danışmanlık Hizmetleri
  Uluslararası Çalışma Standartları (ILS) Danışmanlık Hizmetlerinde işinin ehli danışmanları ve eğitmenleri bünyesinde barındıran Ekol Belgelendirme sizlere bir telefon kadar yakın, hemen arayın ve profesyonel hizmeti alın.
 • Bambu İplik FSC Sertifikası Almak
  Bambu İplik FSC Sertifikası Hakkında Bilgilere Ekol Belgelendirmenin şuanda giriş yaptığınız kurumsal web sitesinden erişebilir ve ilgili ürün için almak istediğiniz sertifika hakkında tüm detaylar için numaralarımızdan bizi arayabilirs
Bizi Takip Edin :
EKOL ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
 • AMaslak Meydan Sokak. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer İstanbul
 • T0212 909 12 07
 • W0552 746 10 51
 • Minfo@ekolbelgelendirme.com
Kapat
Anlık gelişmelerden ve kampanyalarımızdan anında haberdar olmak için bültenimize abone olun!
Whatsapp