Sepetim Sepetim

Sosyal Sorumluluk Konusunda Rehberlik ( ISO 26000 )

Sosyal Sorumluluk Konusunda Rehberlik ( ISO 26000 ) hususu ile alakalı çevirdiğimiz bu içeriği Ekol Belgelendirme´nin kurumsal sayfasından inceleyebilir ve anında teklif talep edebilirsiniz.

Bu Uluslararası Standart, büyüklükleri veya yerleri ne olursa olsun her tür kuruluşa rehberlik sağlar. üzerinde: a) sosyal sorumluluğa ilişkin kavram, terim ve tanımlar;

b) sosyal sorumluluğun geçmişi, eğilimleri ve özellikleri;

c) sosyal sorumluluğa ilişkin ilke ve uygulamalar;

d) sosyal sorumluluğun temel konuları ve konuları;

e) organizasyon genelinde sosyal açıdan sorumlu davranışı entegre etmek, uygulamak ve teşvik etmek ve, etki alanı içindeki politikaları ve uygulamaları aracılığıyla;

f) paydaşların belirlenmesi ve onlarla ilişki kurulması; ve

g) taahhütlerin, performansın ve sosyal sorumlulukla ilgili diğer bilgilerin iletilmesi.

Bu Uluslararası Standardın amacı, kuruluşların sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalarına yardımcı olmaktır. Bu yasalara uymanın bir zorunluluk olduğunu kabul ederek onları yasal uyumluluğun ötesine geçmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. herhangi bir kuruluşun temel görevi ve sosyal sorumluluklarının önemli bir parçasıdır. Amaçlanan sosyal sorumluluk alanında ortak anlayışı teşvik etmek ve diğer araçları ve sosyal sorumluluk için girişimler, onların yerini almak için değil. Bu Uluslararası Standardı uygularken, bir kuruluşun toplumsal, çevresel, yasal, kültürel, politik ve örgütsel çeşitliliğin yanı sıra ekonomik farklılıklar koşullar, uluslararası davranış normlarıyla tutarlı olurken. Bu Uluslararası Standart, bir yönetim sistemi standardı değildir. için tasarlanmamıştır veya uygun değildir. sertifika amaçlı veya düzenleyici veya sözleşmeye dayalı kullanım. tasdiki için herhangi bir teklif veya tasdik edilme iddiası, ISO 26000, niyet ve amacın yanlış beyanı ve bu Uluslararası Standardın kötüye kullanılması olacaktır. Bu Uluslararası Standart, gereklilikleri içermediğinden, bu tür herhangi bir belgelendirme, bu Uluslararası Standarda uygunluğun gösterilmesi.

Bu Uluslararası Standardın amacı, kuruluşlara sosyal sorumlulukla ilgili rehberlik sağlamaktır. ve kamu politikası faaliyetlerinin bir parçası olarak kullanılabilir. Ancak, Marakeş Anlaşması´nın amaçları doğrultusunda Dünya Ticaret Örgütü´nün (DTÖ) kurulması, “uluslararası bir standart”, “kılavuz” veya “tavsiye” veya herhangi bir varsayım veya bulguya dayanak oluşturma amacı taşımaz. bir önlemin DTÖ yükümlülükleriyle tutarlı olduğu. Ayrıca, yasal bir dayanak oluşturması amaçlanmamıştır. herhangi bir uluslararası, yerel veya diğer kovuşturmadaki eylemler, şikayetler, savunmalar veya diğer iddialar veya uluslararası teamül hukukunun evriminin kanıtı olarak gösterilmek istenmiştir. Bu Uluslararası Standardın amacı, daha fazla ulusal standartların geliştirilmesini engellemek değildir. spesifik, daha talepkar veya farklı tipte.

Terimler ve tanımlar
Bu belgenin amaçları doğrultusunda, aşağıdaki terimler ve tanımlar geçerlidir.
2.1
Hesap verebilirlik
karar ve faaliyetlerden kuruluşun yönetim organlarına, yasal mercilere karşı sorumlu olma durumu
ve daha geniş anlamda, paydaşları
2.2
tüketici
mülk, ürün veya hizmetleri özel amaçlar için satın alan veya kullanan halkın bireysel üyesi
2.3
müşteri
için mülk, ürün veya hizmet satın alan kamu kuruluşunun veya bireysel üyesinin
ticari, özel veya kamu amaçlı
2.4
durum tespit süreci
mevcut ve potansiyel olumsuz sosyal, çevresel ve
bir projenin tüm yaşam döngüsü boyunca bir kuruluşun kararlarının ve faaliyetlerinin ekonomik etkileri veya
Olumsuz etkilerden kaçınmak ve etkilerini azaltmak amacıyla örgütsel faaliyet
2.5
çalışan
ulusal yasa veya uygulamada “istihdam ilişkisi” olarak tanınan bir ilişki içindeki birey
NOT Çalışan, işçiden (2.27) daha dar bir terimdir.
2.6
çevre
hava, su, toprak, doğal kaynaklar, bitki örtüsü,
fauna, insanlar, uzay ve bunların karşılıklı ilişkileri
NOT Bu bağlamda çevre, bir organizasyon içinden küresel sisteme kadar uzanır.
2.7
Etik davranış
belirli bir bağlamda kabul edilmiş doğru veya iyi davranış ilkelerine uygun davranış
durum ve uluslararası davranış normlarıyla tutarlı (2.11)
2.8
cinsiyet eşitliği
kadın ve erkek için eşit muamele
Not - Bu, eşit muameleyi veya bazı durumlarda farklı olan ancak ülke bakımından eşdeğer kabul edilen muameleyi içerir.
haklar, menfaatler, yükümlülükler ve fırsatlar açısından.
2.9
bir organizasyonun etkisi
etki
tamamen veya kısmen bir nedenden kaynaklanan toplum, ekonomi veya çevre (2.6) üzerindeki olumlu veya olumsuz değişiklik
kuruluşun geçmiş ve şimdiki kararları ve faaliyetleri
2.10
sosyal sorumluluk girişimi
girişim
açıkça sosyal sorumlulukla ilgili belirli bir amacı gerçekleştirmeye yönelik program veya faaliyet (2.18)
Not - Sosyal sorumluluk girişimleri, herhangi bir kuruluş türü tarafından geliştirilebilir, desteklenebilir veya yönetilebilir.

2.11
uluslararası davranış normları
uluslararası teamül hukukundan türetilen sosyal açıdan sorumlu örgütsel davranış beklentileri,
uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilkeleri veya evrensel veya evrensel nitelikteki hükümetler arası anlaşmalar
neredeyse evrensel olarak tanınan
NOT 1 Hükümetler arası anlaşmalar, anlaşmaları ve sözleşmeleri içerir.
NOT 2 Uluslararası teamül hukuku, uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilkeleri ve hükümetler arası
anlaşmalar öncelikle devletlere yöneliktir, tüm kuruluşların arzu edebileceği amaç ve ilkeleri ifade eder.
NOT 3 Uluslararası davranış normları zaman içinde gelişir.
2.12
organizasyon
sorumluluklar, yetkiler ve ilişkiler düzenlemesine sahip kişi ve tesislerden oluşan varlık veya grup
ve tanımlanabilir hedefler
NOT 1 Bu Uluslararası Standardın amaçları doğrultusunda, kuruluş, kendi alanında hareket eden devleti kapsamaz.
yasa oluşturmak ve uygulamak, yargı yetkisini kullanmak, kamuda politika oluşturma görevini yerine getirmek için egemen bir rol
devletin uluslararası yükümlülüklerini ilgilendirir veya onurlandırır.
NOT 2 Küçük ve orta ölçekli kuruluşların (SMO´lar) anlamına ilişkin netlik 3.3´te verilmiştir.
2.13
örgütsel yönetişim
bir organizasyonun (2.12) amaçları doğrultusunda kararlar aldığı ve uyguladığı sistem
2.14
prensip
karar verme veya davranış için temel temel
2.15
ürün
satışa sunulan veya bir kuruluş tarafından sunulan bir hizmetin parçası olan eşya veya madde (2.12)
2.16
hizmet
bir talebi veya ihtiyacı karşılamak için bir organizasyonun (2.12) eylemi
2.17
sosyal diyalog
temsilcileri arasında müzakere, istişare veya basitçe bilgi alışverişi
hükümetler, işverenler ve işçiler, ekonomik ve sosyal politika ile ilgili ortak çıkar meselelerinde
Not - Bu Uluslararası Standartta, sosyal diyalog terimi yalnızca Uluslararası Standardın uyguladığı anlamda kullanılmaktadır.
Çalışma Örgütü (ILO).
2.18
sosyal sorumluluk
bir kuruluşun (2.12) kararlarının ve faaliyetlerinin toplum ve çevre üzerindeki etkilerinden (2.9) sorumlu olması
çevre (2.6), şeffaf ve etik davranış (2.7) yoluyla
? toplumun sağlığı ve refahı dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınmaya (2.23) katkıda bulunur;
? paydaşların beklentilerini dikkate alır (2.20);
? yürürlükteki yasalara uygundur ve uluslararası davranış normlarına (2.11) uygundur; ve
? kuruluş genelinde entegre edilmiştir (2.12) ve ilişkilerinde uygulanmaktadır

2.19
etki alanı
bir organizasyonun (2.12) aracılığıyla yürüttüğü siyasi, sözleşmeye dayalı, ekonomik veya diğer ilişkilerin kapsamı/aralığı
bireylerin veya kuruluşların kararlarını veya faaliyetlerini etkileme yeteneğine sahiptir.
NOT 1 Etkileme yeteneği, kendi başına, etkileme sorumluluğu anlamına gelmez.
NOT 2 Bu terimin bu uluslararası standartta geçtiği yerlerde, her zaman aşağıdakiler bağlamında anlaşılması amaçlanmaktadır:
5.2.3 ve 7.3.3´teki rehberlik.
2.20
menfaat sahibi
bir organizasyonun herhangi bir kararında veya faaliyetinde çıkarı olan birey veya grup (2.12)
2.21
paydaş katılımı
bir kuruluş (2.12) ile bir veya daha fazla kuruluş arasında diyalog için fırsatlar yaratmak için üstlenilen faaliyet
paydaşlar (2.20), kuruluşun kararları için bilgilendirilmiş bir temel sağlamak amacıyla
2.22
tedarik zinciri
kuruluşa (2.12) ürün (2.15) veya hizmet (2.16) sağlayan faaliyetler veya taraflar dizisi
Not - Bazı durumlarda, tedarik zinciri teriminin değer zinciri (2.25) ile aynı olduğu anlaşılır. Ancak, için
Bu Uluslararası Standardın tedarik zincirinin amacı yukarıda tanımlandığı şekilde kullanılmaktadır.
2.23
sürdürülebilir kalkınma
gelecek nesillerin yeteneklerini tehlikeye atmadan bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma
kendi ihtiyaçlarını karşılamak
NOT Sürdürülebilir kalkınma, yüksek yaşam kalitesi, sağlık ve refah hedeflerini
sosyal adalet ve dünyanın tüm çeşitliliğiyle yaşamı destekleme kapasitesinin korunması. Bu sosyal, ekonomik ve
çevresel hedefler birbirine bağlıdır ve karşılıklı olarak birbirini destekler. Sürdürülebilir kalkınma bir yol olarak ele alınabilir.
bir bütün olarak toplumun daha geniş beklentilerini ifade eder.
2.24
şeffaflık
toplumu, ekonomiyi ve çevreyi etkileyen kararlar ve faaliyetler konusunda açıklık (2.6) ve
bunları açık, doğru, zamanında, dürüst ve eksiksiz bir şekilde iletme isteği
2.25
değer zinciri
ürünler (2.15) veya hizmetler biçiminde değer sağlayan veya alan faaliyetlerin veya tarafların tüm dizisi
(2.16)
NOT 1 Değer sağlayan Taraflar, tedarikçileri, dış kaynaklı çalışanları (2.27), yüklenicileri ve diğerlerini içerir.
NOT 2 Değer alan taraflar, müşterileri (2.3), tüketicileri (2.2), müşterileri, üyeleri ve diğer kullanıcıları içerir.
2.26
savunmasız grup
Ayrımcılığa veya olumsuz davranışlara temel teşkil eden bir veya daha fazla özelliği paylaşan bireyler grubu.
sosyal, ekonomik, kültürel, politik veya sağlık koşulları ve bunları başarma araçlarından yoksun bırakmalarına neden olan
hakları veya başka bir şekilde eşit fırsatlardan yararlanır

Sosyal sorumluluğu anlamak
3.1 Kuruluşların sosyal sorumluluğu: Tarihsel arka plan
1970´lerin başında sosyal sorumluluk terimi yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı.
sorumluluk, 19. yüzyılın sonlarına kadar kuruluşların ve hükümetlerin eylem konusuydu.
yüzyılda ve hatta bazı durumlarda daha erken.
Sosyal sorumluluğa dikkat, geçmişte öncelikle iş dünyasına odaklanmıştı. “Kurumsal sosyal
sorumluluk” (KSS), çoğu insan için “sosyal sorumluluk”tan daha tanıdıktır.
Sosyal sorumluluğun tüm örgütler için geçerli olduğu görüşü, farklı örgüt türleri olarak ortaya çıkmış,
sadece iş dünyasındakiler değil, onların da katkıda bulunma sorumlulukları olduğunu kabul etti.
sürdürülebilir kalkınma
Sosyal sorumluluğun unsurları, belirli bir zamanda toplumun beklentilerini yansıtır ve bu nedenle
değiştirmekle yükümlüdür. Toplumun kaygıları değiştikçe, örgütlerden beklentileri de bu kaygıları yansıtacak şekilde değişir.
endişeler.
Hayır kurumlarına bağış yapmak gibi hayırsever faaliyetlere odaklanan erken bir sosyal sorumluluk kavramı. konular
emek uygulamaları ve adil çalışma uygulamaları gibi bir asır veya daha önce ortaya çıktı. gibi diğer konular
insan hakları, çevre, tüketicinin korunması ve dolandırıcılık ve yolsuzlukla mücadele konuları eklendi.
zaman, çünkü daha fazla ilgi gördüler.
Bu Uluslararası Standartta tanımlanan temel konular ve sorunlar, güncel bir iyi uygulama görüşünü yansıtmaktadır.
İyi uygulama görüşleri de şüphesiz gelecekte değişecek ve ek sorunlar görülebilir.
sosyal sorumluluğun önemli unsurları olarak
3.2 Sosyal sorumlulukta son trendler
Bir dizi nedenden dolayı, kuruluşların sosyal sorumluluğuna ilişkin farkındalık artmaktadır.
Küreselleşme, daha fazla mobilite ve erişilebilirlik kolaylığı ve anlık iletişimin artan mevcudiyeti
dünyanın her yerindeki bireylerin ve kuruluşların kararlar hakkında bilgi sahibi olmayı daha kolay buldukları ve
hem yakın hem de uzak yerlerdeki kuruluşların faaliyetleri. Bu faktörler,
Örgütler, bir şeyleri yapmanın ve sorunları çözmenin yeni yollarını öğrenmekten fayda sağlar. Bunun anlamı şudur ki
Kuruluşların kararları ve faaliyetleri, çok çeşitli gruplar tarafından artan incelemeye tabidir ve
bireyler. Farklı lokasyonlardaki kuruluşlar tarafından uygulanan politikalar veya uygulamalar kolayca karşılaştırılabilir.
Bazı çevre ve sağlık sorunlarının küresel doğası, dünya çapında sorumluluğun tanınması
yoksullukla mücadele, artan mali ve ekonomik karşılıklı bağımlılık ve coğrafi olarak daha dağınık
değer zincirleri, bir kuruluşla ilgili konuların o kuruluşta var olanların çok ötesine geçebileceği anlamına gelir.
kuruluşun bulunduğu yakın bölge. Örgütlerin toplumsal sorunları çözmesi önemlidir.
sosyal veya ekonomik koşullardan bağımsız olarak sorumluluk. ilişkin Rio Deklarasyonu gibi araçlar
Çevre ve Kalkınma [158], Sürdürülebilir Kalkınmaya İlişkin Johannesburg Deklarasyonu [151],
Binyıl Kalkınma Hedefleri [153] ve Temel Çalışma İlkeleri ve Haklarına ilişkin ILO Bildirgesi [54]
dünya çapındaki bu karşılıklı bağımlılığı vurgulayın.
Son birkaç on yılda, küreselleşme farklı türde
kuruluşlar – özel sektördekiler, STK´lar ve hükümet dahil – topluluklar ve
çevre.

Devamı için EKOL BELGELENDİRME´yi arayın.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

 • Reach Belgesi ve Kayıt İşlemleri
  Reach Belgesi ve Kayıt İşlemleri için aradığınız danışmanlık firması Ekol Belgelendirme sizlerden gelen tüm talepleri aynı gün içerisinde değerlendirmekte ve kısa süre içerisinde markanızı belgesine kavuşturmaktadır.
 • HACCP Gıda Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri
  HACCP Gıda Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri için Ekol Belgelendirme sizlere en kaliteli hizmeti vererek, işletmeniz ve ürünleriniz için en iyi sonuçları almanızı amaçlamaktadır. Hemen sitemizden bilgi alın veya bizi arayın.
 • ISO 14064 Belgelendirme Süreci Nasıldır?
  Özellikle sera gazına bağlı olarak projelerin değerlendirilmesi ve bununla ilgili olan noktaların takip edilmesi raporlanması ya da geçerli sayılması ve bununla tutarlılık sağlayan kurumların, ülkelerin dünya çapında kayda sağlayacak ha
Bizi Takip Edin :
EKOL ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
 • AMaslak Meydan Sokak. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer İstanbul
 • T0212 909 12 07
 • W0552 746 10 51
 • Minfo@ekolbelgelendirme.com
Kapat
Anlık gelişmelerden ve kampanyalarımızdan anında haberdar olmak için bültenimize abone olun!
Whatsapp